Andrew Scott's puppy eyes
sherlockedbluebell:

oops